Les sancions relatives al model 720 són contràries al dret comunitari i no es poden exigir…

Les sancions per no presentar o presentar fora de termini la declaració informativa de béns i drets a l’estranger (model 720) eren molt elevades. En concret:

  • En cas de presentació fora de termini amb requeriment previ, la sanció és de 5.000 euros per dada o conjunt de dades omeses, amb un mínim de 10.000 euros.
  • Si es deixa de declarar algun actiu adquirit amb rendes no declarades, aquestes rendes no prescriuen; cal tributar per elles (a l’IRPF o IS) i és aplicable una sanció sobre la quota no ingressada del 150%.

 

Per això, el Tribunal Europeu ha declarat que les sancions esmentades són contràries al dret comunitari, ja que suposen una restricció a la lliure circulació de capitals. A la pràctica:

  • L’obligació de presentar el model 720 continua existint, per la qual cosa al març del 2022 s’ha de tornar a presentar (en aquest cas, el relatiu a l’any 2021).
  • Hisenda haurà d’anul·lar totes les regularitzacions derivades del model esmentat que encara no siguin fermes (per exemple, sancions recorregudes pendents de resolució).
  • En cas de sancions i liquidacions fermes (per no haver estat recorregudes o per haver estat confirmades), els contribuents afectats encara tenen la possibilitat de sol·licitar la seva devolució, bé acudint a un procediment de nul·litat de ple dret o a través d’un procediment de responsabilitat patrimonial de l’estat.

 

 

Si va ser objecte de sanció per alguna anomalia relacionada amb aquest model, els nostres professionals analitzaran si encara pot fer algun tràmit perquè li sigui anul·lada.