Declaració d’operacions amb tercers.

Si durant l’any 2023 la vostra empresa va efectuar operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros —IVA inclòs— i no esteu donats d’alta al Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII), durant aquest mes de febrer haureu de presentar el model 347. A aquest efecte, recordeu el següent:

  • No haureu d’incloure aquelles operacions de les quals Hisenda ja té informació a través d’altres declaracions. Això passa, per exemple, amb les operacions subjectes a retenció.
  • Tret de les excepcions que preveu la normativa, també s’han de declarar les operacions en les quals, encara que no es repercuteixi IVA, existeixi obligació d’expedir factura  —sempre que superin els 3.005,06 euros—.

Si esteu obligats a presentar el model 347, teniu de termini per a fer-ho fins el proper 29 de febrer.

 

Consulteu-nos: resoldrem els dubtes que li puguin sorgir respecte de l’emplenament del model 347.