LOCAL DE LLOGUER I OBRES DEL PROPIETARI

Si les obres impedeixen l’ús normal del local, podeu desistir del contracte o demanar una reducció de la renda.

Quan es desenvolupa una activitat en un local llogat o una oficina i el propietari vol fer obres de millora, l’arrendatari únicament està obligat a suportar-les quan la realització no es pugui diferir fins al final del contracte, o bé quan aquestes no l’afectin o ho facin de forma molt irrellevant.

Per exemple, actualment s’estan atorgant subvencions per millorar l’envolupant tèrmica dels edificis. Doncs bé, en aquest cas, en la mesura que la subvenció subjecta el propietari a uns terminis d’execució, s’entén que no és possible demorar les obres, per la qual cosa l’inquilí les hauria de suportar.

Ara bé, per això, el propietari ha de notificar-li amb tres mesos d’antelació la seva intenció de fer les obres. I si aquestes impedeixen l’ús total o parcial del local o l’oficina, l’inquilí podrà optar entre desistir del contracte –en el termini d’un mes des de la notificació– o suportar les obres, amb dret a una reducció de la renda –en proporció a la part del local que no pugui fer servir– i a ser rescabalat de les despeses en què pugui incórrer.

D’altra banda, llevat de pacte en contra, el propietari podrà elevar la renda després de les obres. Aquest augment, que és anual, es calcularà aplicant al capital invertit (en aquest cas, després de restar la subvenció) el tipus d’interès legal dels diners en el moment de finalització de les obres incrementat en tres punts, sense que l’augment pugui excedir del 20% de la renda vigent en aquell moment.

 

 

Els nostres assessors us informaran dels vostres drets —tant com a propietari com si sou inquilí— i de com heu d’actuar en aquests casos.