LLEIALTAT A LA SOCIETAT DE L’ADMINISTRADOR

Si hi ha un conflicte d’interessos, l’administrador social s’ha d’abstenir d’actuar o sol·licitar una dispensa a la Junta.

La llei imposa un deure de lleialtat a l’administrador que l’obliga a vetllar, en qualsevol cas, per l’interès social, de manera que ha d’evitar incórrer en situacions de conflicte d’interessos. Per això, l’administrador ha d’abstenir-se, entre altres coses, del següent:

  • Realitzar transaccions amb la societat (excepte operacions ordinàries, de poca rellevància i en condicions de mercat).
  • Utilitzar el nom de la societat o els seus actius (inclosa informació confidencial) amb finalitats privades (per exemple, facilitar informació sensible a un competidor).
  • Aprofitar-se de les oportunitats de negoci de la societat.

 

A més, aquestes prohibicions s’apliquen també si qui es beneficia d’aquests actes és una persona vinculada a l’administrador.  A aquests efectes, ho són:

  • El cònjuge o parella de fet de l’administrador i els ascendents, descendents o germans de l’administrador o del cònjuge.
  • Els cònjuges dels ascendents, descendents o germans de l’administrador (per tant, el seu cunyat ho és).
  • També les societats on l’administrador tingui el control.

 

En cas d’infracció del deure de lleialtat, a més que els socis poden acordar-ne el cessament (i, si escau, l’exclusió com a soci), la llei també estableix l’obligació d’indemnitzar el dany causat a la societat. No obstant això, la societat pot dispensar l’administrador o la persona vinculada perquè faci una determinada operació amb la societat. La dispensa atorgada haurà de ser expressa i de caràcter individual (és a dir, específica per al cas concret); no es permeten dispenses genèriques ni incloure la dispensa als estatuts socials. En alguns casos la dispensa pot ser atorgada pels restants administradors (sempre que n’hi hagi i quedi assegurada la seva independència), encara que el millor és que sigui atorgada pels socis. Per això, convoqueu una junta sol·licitant que aquests autoritzin l’operació, exposant –i reflectint després a l’acta– les condicions en què es realitzarà (perquè ningú pugui al·legar que les desconeixia). A més, hi ha algunes cauteles respecte a l’obligació de no competir amb la societat:

  • Aquesta obligació només es pot dispensar si no cal esperar dany per a la societat, o bé si s’espera que es compensi amb els beneficis que preveuen obtenir-se de la dispensa.
  • Si inicialment s’atorga la dispensa però en el futur el risc per a l’empresa acaba sent rellevant, qualsevol soci podrà sol·licitar que cessi l’administrador que desenvolupi activitats competidores.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us orientaran sobre les situacions en què heu de sol·licitar dispensa si és l’administrador o sobre com actuar quan se sol·liciti la dispensa si sou soci.