LLEI DE PREVENCIÓ DEL FRAU: CANVIS EN L’IS I L’IRPF

La nova llei també modifica els principals impostos, com l’impost sobre societats o l’IRPF

Transparència fiscal internacional (IRPF i IS). A partir de 2021, aquest règim deixa de ser aplicable en cas de societats amb activitat econòmica situades a l’Espai Econòmic Europeu (i també a la UE). No obstant això, a partir d’ara, els contribuents amb establiments permanents a l’estranger també es veuen afectats per aquest règim.

Exit Tax (IRPF i IS). A partir de 2021, si una societat espanyola es trasllada a un altre país de la UE, Noruega o Islàndia, l’impost de sortida aplicable en aquests casos (Exit Tax) ja no es pot diferir fins que es venguin els actius. Tot i així, a partir d’ara s’estableix un sistema de fraccionament d’aquest impost en cinc anualitats.

Reducció per lloguer d’habitatge (IRPF). A partir de 2021, per a poder gaudir de la reducció del 60 % per l’obtenció de rendiments del capital immobiliari derivats del lloguer de l’habitatge, és imprescindible que aquests rendiments s’hagin declarat en l’autoliquidació d’IRPF presentada abans que Hisenda hagi iniciat una comprovació.

Pactes successoris (IRPF). A partir de l’11 de juliol de 2021, si es transmet un bé adquirit per pacte successori abans que transcorrin cinc anys, a l’hora de declarar el guany patrimonial, el beneficiari s’ha de subrogar en la posició del causant pel que fa a la data i valor d’adquisició del bé.

Règim de les SICAV (IS). S’endureixen els requisits per a poder gaudir del règim de les societats d’inversió de capital variable (SICAV). Així, entre altres canvis, a partir de l’1 de gener de 2022 només es computaran en l’import mínim de cent accionistes a aquells que siguin titulars d’accions per import igual o superior a 2.500 euros. Aquesta modificació va acompanyada d’un règim transitori de neutralitat fiscal que permetrà que es dissolguin les SICAV que no compleixin els nous requisits exigits.

Règim de les SOCIMI (IS). Així mateix, a partir de 2021 s’incrementa la tributació de les societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari (SOCIMI).