LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER AL 2022

Vegi les mesures fiscals més rellevants incloses a la Llei de Pressupostos.

Avui s’ha publicat al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022. A efectes fiscals, les mesures més destacades són les següents:

A l’Impost sobre Societats:

  • Quota líquida mínima. A partir del 2022 i, en general, les empreses amb una xifra de negocis que superi els 20 milions d’euros o bé que consolidin fiscalment hauran de declarar una quota líquida mínima a l’impost sobre societats del 15% de la base imposable. En certs casos s’han establert límits percentuals diferents (per exemple, per les empreses de constitució recent, el percentatge és del 10%, i per entitats de crèdit o hidrocarburs, del 18%).
  • Règim d’arrendament d’habitatges. La bonificació prevista al règim especial de les entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges (REAV) per a determinades rendes derivades d’aquesta activitat es redueix del 85% al 40%.

 

A l’IRPF i l’IVA:

  • Plans de pensions. Es redueix a 1.500 euros (2.000 euros l’any 2021) l’aportació màxima anual al pla de pensions individual que dona dret a gaudir de reducció a l’IRPF. Tanmateix, en el cas de les aportacions a plans de pensions d’empresa, es podrà aportar fins a 10.000 euros (sense que la suma d’aportacions a plans individuals i d’empresa pugui superar els 10.000 euros). L’aportació màxima al pla de pensions del cònjuge es manté a 1.000 euros anuals.
  • Mòduls. Es prorroguen per a l’exercici 2022 els límits quantitatius que s’apliquen en exercicis anteriors per poder aplicar el règim d’estimació objectiva de l’IRPF, així com el règim simplificat de l’IVA i el règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca (REAGP).

 

Altres mesures:

  • IPREM. L’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per al 2022 s’incrementa en un 2,5% i, per tant, passa a ser de 6.948,24 euros anuals (8.106,28 euros en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional s’ha substituït per la referència a l’IPREM).
  • Interès legal i de demora. L’interès legal i el de demora es mantenen al 3% i 3,75%, respectivament.

 

Faci clic aquí per accedir al contingut de la Llei 22/2021, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022.