S’ha publicat el 10 de juliol de 2021

El 10 de juliol es va publicar la llei antrifrau, que modifica nombrosos aspectes de la normativa tributària.

Amb relació a la Llei general tributària, vegeu alguns dels aspectes més significatius que es veuen afectats:

  • Queda prohibit per llei qualsevol mecanisme extraordinari de regularització fiscal que impliqui una disminució de la quantitat del deute tributari.
  • Es modifica el sistema de recàrrecs per extemporaneïtat i s’estableix un sistema de recàrrecs creixents de l’1 % per cada mes complet de retard sense interessos de demora fins que hagi transcorregut el període de dotze mesos de retard. A partir del dia següent de transcurs dels dotze mesos, a més de la meritació del recàrrec del 15 %, començarà la meritació d’interessos de demora.
  • S’estableix l’obligació que els sistemes informàtics o electrònics que suporten els processos comptables o de gestió empresarial s’ajustin a certs requisits que garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, requisits l’especificació tècnica dels quals pot ser objecte de desenvolupament reglamentari, incloent-hi la possibilitat de sotmetre’l a certificació.
  • També es modifica el règim de la llista de deutors tributaris. Així, es disminueix a 600.000 euros l’import que si es supera comporta la inclusió en aquesta llista.
  • A l’efecte d’evitar l’ús inadequat de la presentació de reiterades sol·licituds d’ajornament, fraccionament, compensació, suspensió o pagament en espècie el període de tramitació del qual suspèn cautelarment l’inici de període executiu, es disposa que la reiteració de sol·licituds, quan prèviament d’altres hagin sigut denegades i no s’hagi efectuat l’ingrés corresponent, no impedeix l’inici del període executiu. Així mateix, en la mesura en què el període voluntari de pagament és únic, s’aclareix que aquest període no es podrà veure afectat per la declaració de concurs.
  • S’introdueixen diversos canvis en el règim de les reduccions aplicable a les sancions tributàries per a afavorir que l’aplicació sigui simple, que l’ingrés sigui voluntari i que es disminueixin els litigis. D’una banda, s’eleva la reducció de les sancions en cas de pagament immediat al 40 %. La reducció per conformitat es manté en el 30 %.

 

 

El nostre departament fiscal us informarà sobre els canvis recents de la normativa tributària.