Verifiqueu si existeixen licitacions públiques del vostre interès mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Una manera d’intentar augmentar les vendes de la vostra empresa és presentar-vos a licitacions públiques, ja que les administracions regularment contracten obres, serveis o subministraments.

En aquest sentit, és possible conèixer les licitacions públiques en marxa consultant l’apartat «perfil del contractant» de la pàgina web de les administracions amb les quals us interessi contractar. També ho podeu fer mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic (http://www.contrataciondelestado.es) o de les plataformes de contractació pública de les comunitats autònomes.

Si localitzeu una licitació del vostre interès, comproveu si compliu els requisits per a presentar-vos-hi i com heu de presentar l’oferta. Per a això, reviseu l’anunci de licitació, els plecs (el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques) i la resta de documents requerits. Podreu accedir a aquests documents a través del «perfil del contractant» de l’administració que liciti el contracte.

 

 

 

El nostre despatx us pot ajudar a preparar la documentació per a presentar-vos a una licitació pública.