Recordeu què ocorre en cas d’incompliment de contracte

Habitualment, quan una de les parts incompleix el contracte per culpa o negligència pròpia, l’altra part té dues opcions: exigir el compliment del contracte (sempre que sigui possible) o rescindir-lo. I, en tots dos casos, podrà reclamar una indemnització per danys, que s’hauran d’acreditar i quantificar, tot i que el mateix contracte pot preveure una indemnització concreta.

Però si l’incompliment deriva de cas fortuït o força major, la part que no hagi complert el contracte no haurà de pagar cap indemnització. A aquest efecte, s’han de donar els requisits següents:

  • Que el contractant no hagi tingut cap participació en el fet (és a dir, que no hi hagi culpa o negligència).
  • Que sigui un fet imprevist o que, tot i que sigui previst, sigui inevitable.
  • Que aquesta circumstància impossibiliti el compliment del contracte.
  • Que hi hagi relació de causa-efecte entre el succés, la impossibilitat de compliment del contracte i el dany causat.

Per exemple, com a conseqüència d’unes pluges s’han produït filtracions al magatzem d’un proveïdor i aquest no podrà servir les comandes a què es va comprometre. Així doncs:

  • Si les pluges van ser inesperadament fortes, es donen tots els requisits per a considerar que hi ha força major. A aquest efecte, es poden considerar els barems que utilitzen les companyies d’assegurances en aquests casos, que solen situar-se en 40 litres per metre quadrat en una hora.
  • Però si les pluges no són excepcionals, es presumirà que les filtracions deriven d’un mal estat de conservació de l’edifici. En aquest cas, per tant, el proveïdor no podrà al·legar força major i es veurà obligat a assumir la indemnització per incompliment del contracte.

Finalment, recordeu que en les compravendes entre empreses els terminis d’entrega es consideraran essencials, per la qual cosa, si no es compleixen, el comprador pot demanar que es resolgui el contracte (tot i que també por acceptar la mercaderia més tard). En qualsevol cas, si el retard es deu a un cas fortuït o de força major, el proveïdor no haurà de pagar cap indemnització.

 

 

Els nostres especialistes en dret mercantil us assessoraran en cas d’incidències amb clients i proveïdors.