En una disputa comercial, l’albarà acaba sent un document encara més important que la factura

L’albarà d’entrega té un paper important en les relacions comercials, ja que és una prova que la mercaderia s’ha entregat (o que s’ha prestat el servei) i que el comprador s’ha de fer càrrec del pagament. En canvi, la factura és un document emès de manera unilateral i per si mateixa no prova que l’emissor hagi complert l’entrega o servei facturat.

En un cas recent, els tribunals han exonerat una empresa de pagar uns subministraments de fruita que se li reclamaven, precisament perquè els albarans no estaven signats:

  • Per a provar les entregues, el venedor va aportar altres proves (factures reclamades, llibres de comptabilitat…), però no s’han considerat suficients per haver sigut creades pel mateix venedor.
  • Tampoc s’ha considerat suficient la declaració del transportista, per ser un col·laborador del venedor.
  • Per a evitar aquests riscos, assegureu-vos sempre que el comprador signa l’albarà i que en aquest hi consta la data d’entrega, el nom del receptor i el segell de l’empresa compradora.

 

 

El nostre despatx us assessorarà davant de qualsevol conflicte amb clients o proveïdors que se us plantegi.