Si entre la formulació de comptes i la seva aprovació es donen fets excepcionals, amb transcendència patrimonial i que afectin de manera significativa la imatge fidel de la companyia, aquests han de ser reformulats.

De vegades, un nou escenari ho canvia tot i les empreses han de prendre mesures; és el cas, per exemple, d’una empresa que tenia proveïdors a Ucraïna que li subministraven matèries primeres a molt bons preus, però a la qual la guerra ha trastocat el seu negoci: el 2022 està patint una manca de subministraments o un important augment del cost d’aquests, de manera que la seva situació actual ja no té res a veure amb el que reflectien els comptes el 31 de desembre, quan va tancar l’exercici. Doncs bé, és possible que aquesta empresa hagi de reformular els comptes.

Fets posteriors

Entre la formulació dels comptes (dins dels tres primers mesos després del tancament de l’exercici) i la seva aprovació (com a màxim sis mesos després del tancament esmentat) poden esdevenir fets o riscos que afectin la imatge fidel de la companyia. En aquest cas, hi haurà obligació de reformular els comptes:

  • Si aquests fets són excepcionals i tenen màxima rellevància en relació amb la situació patrimonial de l’empresa.
  • I si afecten de manera molt significativa la imatge fidel de la companyia.

A aquests efectes, es consideren fets excepcionals i rellevants en l’àmbit patrimonial que afecten la imatge fidel de la companyia si la junta decideix liquidar la societat, si s’ha perdut un client vital o una concessió administrativa dels quals pugui dependre la continuïtat de l’empresa o si es detecta un error o frau que pugui tenir un efecte molt significatiu en les xifres de l’exercici tancat.

En l’actualitat, l’augment del cost de l’energia —si té un pes molt elevat en l’estructura de despeses d’una empresa— o l’escassetat de primeres matèries arran de la guerra a Ucraïna són fets excepcionals que podrien justificar la reformulació dels comptes. 

Reformular els comptes

Per reformular els comptes, cal incloure a la nova memòria tota la informació significativa sobre els fets que han motivat la revisió i modificar les xifres allà on incideixi la nova situació (per exemple, incloent-hi una provisió per despeses extraordinàries). Si la societat està subjecta a auditoria, l’auditor ha d’emetre un informe nou sobre els comptes reformulats.

És cert que actuar així pot posar en alerta els seus proveïdors. Això no obstant, l’administrador ha de complir amb la normativa i seguir la màxima prudència en formular els comptes. Si no ho fa i després l’empresa té dificultats, podria arribar a ésser declarat responsable del pagament dels deutes socials.

Per contra, no s’han de reformular comptes si es detecten errors o inexactituds sobre situacions que ja existien a l’hora de formular-los (errors que s’han d’esmenar en l’exercici en què es detectin). Tampoc per canvis de criteris comptables que pugui decidir aplicar a partir d’ara (perquè s’hauran d’indicar a la memòria de l’exercici en què s’hagin començat a aplicar).

Els nostres assessors estudiaran el seu cas i li informaran de si ha de reformular els comptes i com fer-ho.