L’ EMPRENEDOR DE RESPONSABILITAT LIMITADA (ERL)

Les persones físiques que avalen una operació comercial d’un tercer amb un immoble propi, en cas d’execució hipotecària, poden tenir la consideració de consumidors i beneficiar-se de la normativa que els protegeix.

Recordi que es consideren consumidors les persones físiques que no actuen amb finalitats comercials o professionals. Per tant, una persona pot ser consumidora en una operació i no ser-ho en una altra.

Préstec mercantil

D’altra banda, un préstec o qualsevol altra operació té naturalesa mercantil quan el deutor principal actua amb una finalitat comercial. Però sovint passa que, alhora, l’operació és garantida per una persona que no actua amb aquesta finalitat. Quan el deutor principal no té la consideració de consumidor mentre que l’avalador, fiador o garant hipotecari sí la té, aquest pot al·legar aquesta condició per beneficiar-se de l’especial protecció que la llei brinda als consumidors.

Així, encara que en el préstec consti una finalitat comercial, el garant es podrà beneficiar de la normativa esmentada si no va tenir una participació directa en l’operació (és a dir, si es va limitar a actuar com a garant) i no té una vinculació funcional amb el negoci. Vegi alguns exemples en què sí que existeix aquesta vinculació (i en què, per tant, el garant no tindria la possibilitat de beneficiar-se de la normativa sobre consumidors):

  • Càrrec. Quan el fiador és, a més, administrador, gerent o té un càrrec similar en la societat deutora.
  • Participació. Quan obtingui un benefici directe del préstec (per exemple, perquè participa en el capital social).
  • Benefici familiar. En operacions de negocis que siguin del seu cònjuge, si amb aquests es beneficia l’economia familiar i estan casats en règim de guanys.

En una execució hipotecària

Quan una persona garanteix una operació constituint una hipoteca sobre un bé de la seva propietat, si va actuar com a consumidor podrà invocar aquesta condició, de manera que els beneficis que aconsegueixi per l’aplicació de la normativa de consum beneficiaran també el deutor principal de l’operació comercial en quant a l’execució hipotecària (ja que ambdós són executats en el mateix procediment). Sense perjudici que, després de l’execució, si continua havent-hi deute el banc continuï reclamant a aquest deutor principal.

En base a això, si hi hagués clàusules abusives en el préstec hipotecari, el garant-consumidor podria sol·licitar que fossin anul·lades i reduir així l’import que se li reclama. Per exemple:

  • Clàusula terra. En hipoteques d’interès variable, si es va fixar un mínim a favor del banc, pot demanar que es descomptin els diners abonats de més. Doncs en operacions amb consumidors aquestes clàusules són nul·les quan s’incorporen com a condicions generals sense informar correctament del seu abast. Per tant, és correcte que les pagués el deutor principal, però en l’execució el garant pot demanar que al quantificar el deute es descompti allò que s’ha pagat de més.
  • Clàusula de venciment anticipat. Permet al banc, després de diversos impagaments, resoldre el contracte i executar la hipoteca. Doncs bé, el consumidor pot demanar l’arxiu de l’execució si l’import impagat és inferior a una anualitat (durant la primera meitat del préstec) o 15 mensualitats (si és després).
  • Interessos de demora. Si l’interès reclamat com a penalització per un impagament és excessiu, se’n pot demanar l’eliminació. Per exemple, si l’immoble en garantia és d’ús residencial, serà excessiu si supera l’interès remuneratori més tres punts.

En definitiva, si el garant no té una vinculació funcional amb el préstec, pot beneficiar-se de la normativa de consumidors, reduir els imports reclamats en l’execució i fins i tot aconseguir que aquesta s’arxivi.

 

 

Els nostres assessors analitzaran el seu cas particular i l’ajudaran a saber si li convé aquesta figura i com pot convertir-se en un emprenedor de responsabilitat limitada.