JUNTA DE SOCIS I PAGAMENT DE DIVIDENDS

S’acosta la data d’aprovació de comptes i moltes societats es plantegen el pagament de dividends

Si a la vostra empresa teniu previst repartir dividends, recordeu que abans de fer-ho heu de tenir cobertes les partides següents:

  • La reserva legal. Un 10% del benefici s’ha de destinar a la reserva legal, fins que aquesta arribi al 20% del capital (una vegada s’hagi arribat a aquest límit, no s’ha d’aportar res més).
  • Pèrdues. S’han de compensar les pèrdues d’exercicis anteriors que redueixin el valor net de la societat per sota del capital.
  • Qüestions estatutàries. Tot i que no és freqüent, els estatuts poden preveure altres reserves obligatòries, com ara que durant els primers anys d’activitat part dels beneficis s’assignin a una reserva especial, no disponible.
  • I+D. Per a les empreses que tenen comptabilitzat en el seu actiu despeses d’investigació i desenvolupament (I+D), el repartiment només és possible si existeixen reserves voluntàries suficients que cobreixin la quantia d’aquestes despeses.

Si la distribució s’efectua amb càrrec als resultats de l’exercici, la junta de socis haurà d’aprovar prèviament els comptes anuals i la distribució del resultat. Si en l’acord de distribució no s’indica el moment i el mètode de pagament, els dividends s’abonen al domicili social a partir del dia següent del de l’acord.

Recordeu que el repartiment de dividends també és possible en qualsevol moment de l’exercici, amb càrrec a les reserves disponibles, sempre respectant els límits que hem esmentat més amunt.

Per últim, recordeu que la llei també permet repartir un dividend a càrrec dels beneficis del mateix exercici i que aquest repartiment pot ser acordat per la junta o per l’administrador. A aquests efectes:

  • Els administradors han de formular un informe o estat comptable en el qual es justifiqui que la societat disposa de tresoreria suficient per a dur a terme aquest repartiment a càrrec dels beneficis de l’any en curs. Aquest informe o estat comptable s’ha d’incloure en la memòria.
  • La quantitat a distribuir no pot excedir la quantia dels resultats obtinguts des del final de l’últim exercici, deduint les pèrdues d’exercicis anteriors, les reserves obligatòries (legals o estatutàries) i l’estimació de l’impost sobre societats que s’haurà de pagar pel benefici estimat.
  • Si es distribueixen dividends o quantitats a càrrec de dividends incomplint els requisits establerts per la llei, els socis que els hagin percebut han de retornar-los a la societat, amb els interessos legals.

Abans de repartir dividends haureu de dotar les reserves legals i estatutàries i compensar les pèrdues que hagin  deixat el patrimoni per sota de la xifra de capital. Us assessorarem sobre tots els requisits que ha de complir el repartiment i sobre la millor manera de fer-ho.