Què ha de fer l’administrador d’una societat si els socis no aproven els comptes anuals?

Pot ocórrer que els socis d’una SA o SL estiguin enemistats entre ells i que els comptes anuals de 2020 no s’aprovin. En aquest cas, com ha d’actuar l’administrador per a evitar les sancions i responsabilitats derivades de la manca de dipòsit al registre mercantil?

Doncs bé, encara que es prevegi que els comptes no s’aprovaran, l’administrador ha de convocar la junta de socis, de manera que aquesta se celebri quan correspongui. Si els comptes no s’aproven, ha de quedar reflectit en l’acta de la junta (tots els assistents han de signar) i, a partir d’aquí, l’administrador ha d’actuar de la manera següent:

  • Ha d’emetre un certificat en què exposi la manca d’aprovació i els motius, signat legítimament per un notari.
  • I ha de presentar aquest certificat al Registre Mercantil abans que transcorri un any des del tancament de l’exercici social.

 

D’aquesta manera, aconseguirà que no li imposin multes i que no es produeixi el «tancament registral» derivat de la manca de dipòsit.

Si la situació de bloqueig es manté, l’administrador haurà de presentar al Registre Mercantil, cada sis mesos, una acta notarial (o un escrit signat legítimament per notari) en què consti que segueixen sense poder aprovar-se els comptes anuals pels mateixos motius, cosa que impedeix presentar-los a dipòsit.

 

 

Els nostres professionals us tramitaran el dipòsit dels comptes anuals i us assessoraran davant de qualsevol incidència que es pugui produir en la junta en què s’han d’aprovar.