INFORMACIÓ D’OPERACIONS VINCULADES

Si la vostra empresa va dur a terme operacions vinculades durant l’exercici 2020, és possible que aquest mes de novembre hagi de presentar el model 232

Informació d’operacions vinculadesEn general, s’han de declarar al model 232 les operacions vinculades següents:

  • Les que es duen a terme amb una mateixa entitat i que, en conjunt, superen els 250.000 euros.
  • Determinades operacions per import conjunt de cada tipus d’aquestes que superi els 100.000 euros (venda d’immobles, transmissió de participacions, operacions amb intangibles, etc.).
  • Les operacions dutes a terme amb paradisos fiscals, independentment de la quantitat que tinguin.
  • I les cessions d’immobilitzats intangibles a entitats vinculades que gaudeixin de la reducció del 60% prevista en la normativa de l’impost sobre societats, també independentment de la quantitat que tinguin.

També és obligatori declarar les operacions vinculades —encara que no s’arribi als límits indicats— quan les operacions vinculades del mateix tipus i mètodes de valoració que es duen a terme amb una mateixa entitat vinculada superin, en conjunt, el 50% de la xifra de negocis de l’empresa.