INCOMPLIMENT DE PRESTACIONS ACCESSÒRIES

Si un membre no compleix amb el deure de dur a terme les prestacions accessòries contingudes en els estatuts, podrà ser exclòs.

En moltes ocasions, en la constitució d’una SL, els socis es comprometen a treballar per a l’empresa, i això es reflecteix en els estatuts com a prestacions complementàries que els socis han de dur a terme (per exemple, realitzar una tasca concreta com atraure clients o fer tasques administratives per a l’empresa). Però, què passa quan un soci no compleix amb el deure de realitzar serveis auxiliars per a l’empresa? Com haurien d’actuar la resta dels socis?

Doncs bé, en la SL és causa legal d’exclusió l’incompliment voluntari de l’obligació de realitzar les prestacions accessòries que figuren en els estatuts. Per tant, es podrà excloure el soci mitjançant els següents procediments:

  • L’exclusió s’haurà d’acordar en la junta per majoria de 2/3 del capital (l’accionista que s’exclogui no podrà votar i les seves accions no comptaran a efectes d’aquesta majoria).
  • Si aquest soci té el 25% o més del capital i no està satisfet amb l’exclusió, haurà d’interposar una demanda i que la confirmi un jutge.
  • Ha d’estar satisfet amb el valor real de les seves accions. A falta d’acord, aquest valor real serà fixat per un expert independent designat a aquest efecte pel Registre Mercantil.

 

Els nostres assessors estudiaran el seu cas i l’acompanyaran en el procés d’excloure el soci que no compleixi amb els seus deures legals.