IMPOST SOBRE EL PATRIMONI: VALORS NEGOCIATS

El Ministeri d’Hisenda ha publicat els valors mitjans de cotització de l’últim trimestre del 2021 de les accions, els bons, el deute subordinat o altres valors cotitzats. Aquests valors són els que s’han de declarar a l’Impost sobre el Patrimoni del 2021.

Recordi que l’Impost sobre el Patrimoni encara és vigent i que estan obligats a declarar els contribuents que es trobin en alguna d’aquestes circumstàncies:

  • Quan, després de calcular la quota d’aquest impost, resulti un import a ingressar.
  • Quan, encara que no tingui quota a pagar, el valor dels seus béns i drets (inclosos els béns exempts i sense descomptar deutes, càrregues o gravàmens) sigui superior a dos milions d’euros.

Si està obligat a presentar aquesta declaració —està previst que el termini per presentar la del 2021 s’iniciï el pròxim 6 d’abril i finalitzi el 30 de juny del 2022— i és propietari d’accions, bons, deute subordinat o altres valors cotitzats, sàpiga que recentment el Ministeri d’Hisenda ha publicat els valors mitjans de cotització del quart trimestre de 2021. Recordi que aquesta serà la quantia per la qual haurà de declarar aquests actius a l’Impost sobre el Patrimoni..

Premi aquí per accedir a l’ordre en què apareixen publicats els valors mitjans de cotització del darrer trimestre de 2021.

Premi aquí per accedir a la correcció d’errors d’aquesta ordre que ha estat publicada uns dies més tard.

 

 

Els nostres professionals li ajudaran en la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni d’aquest any.