Algunes persones físiques també estan obligades a presentar la declaració d’aquest impost

Estan obligades a presentar la declaració del l’impost sobre el patrimoni de 2020 les persones físiques que es trobin en alguna de les situacions següents:

  • Aquelles que tinguin béns i drets (incloent els béns exempts i sense descomptar deutes, càrregues o gravàmens) per un valor superior als dos milions d’euros.
  • Aquelles la liquidació de les quals resulti a ingressar. Ja que existeix un mínim exempt de 700.000 euros (el d’algunes comunitats autònomes pot ser diferent) i que existeixen alguns béns que també estan exempts d’aquesta suma (el valor de l’empresa familiar, el valor de l’habitatge habitual fins a certs límits…), les persones amb un patrimoni que no arribi a la suma exempta no han de presentar declaració.

El termini per a presentar la declaració de l’impost sobre el patrimoni de 2020, sigui quin sigui el resultat (a ingressar o negatiu), finalitza el 30 de juny de 2021. No obstant això, si el resultat de la declaració és a ingressar i el pagament es domicilia a compte, l’últim dia per a fer la presentació és el 25 de juny.

 

 

Els nostres professionals verificaran si esteu obligat a presentar la declaració de l’impost sobre el patrimoni.