En les declaracions dels exercicis de 2020 i de 2021, les empreses de dimensió reduïda ja es poden deduir els impagats tres mesos després que venci el pagament

En general, les despeses per impagats són fiscalment deduïbles si a la data de tancament de l’exercici s’ha donat alguna de las condicions següents:

  • Que el deutor hagi sigut declarat en concurs o processat per aixecament de béns.
  • Que l’empresa hagi iniciat una reclamació judicial o arbitral contra el deutor.
  • O bé que hagin transcorregut almenys sis mesos des del venciment de l’operació.

Addicionalment, les empreses de dimensió reduïda —en general, les que facturen menys de deu milions d’euros l’any— poden comptabilitzar i deduir-se una despesa per deteriorament igual a l’1 % del saldo de la resta de clients a 31 de desembre. I, de manera excepcional, el 2020 i el 2021 només cal que esperin tres mesos des del venciment, en lloc de sis, per a poder-se deduir el deteriorament per impagats.

La reducció del temps d’espera de sis a tres mesos per a deduir els impagats és aplicable tant a les societats de dimensió reduïda (en l’impost sobre societats) com en l’IRPF (és a dir, en cas d’empresaris que desenvolupin una activitat econòmica). I també es poden acollir a aquesta norma les persones físiques arrendadores d’immobles que pateixin impagats, a l’hora de calcular el rendiment net del capital immobiliari a declarar a l’IRPF de 2020 i 2021.

 

 

 

Si vau rebre impagats durant el 2020, calcularem si us els podeu deduir en les declaracions d’aquest exercici, ja que ara la norma és una mica més flexible.