Si adquireix un immoble, consulti primer quin és el seu valor de referència a la Seu Electrònica del Cadastre.

Des de l’1 de gener de 2022, són aplicables els nous valors de referència que s’hauran d’utilitzar a l’hora de determinar l’ISD i l’ITP que cal satisfer en adquirir un immoble per herència, donació o compravenda. En general, a partir del 2022:

  • En herències i donacions d’immobles, la base imposable de l’ISD és el més gran entre el valor de referència a la data de meritació de l’impost i el valor declarat.
  • En compravendes, la base imposable de l’ITP és el més gran entre el valor de referència a la data de meritació de l’impost, el preu o la contraprestació pactada entre les parts i el valor declarat.

El valor de referència de cada immoble el determina la Direcció General del Cadastre com a resultat de l’anàlisi dels preus de totes les compravendes d’immobles que es realitzen davant de fedatari públic, en funció de les dades de cada immoble que consten al Cadastre Immobiliari.  El seu import no pot superar el valor de mercat, per la qual cosa, per calcular-ho, sobre el valor determinat inicialment pel Cadastre s’aplica un factor de minoració del 0,9 (és a dir, es multiplica per aquest coeficient).

Si adquireix un immoble i vol saber el seu valor de referència, pot consultar-lo fàcilment a través de la Seu Electrònica del Cadastre. Per fer-ho, haureu de disposar d’un certificat electrònic o bé facilitar el número de DNI o NIE i el número de suport (o IDESP/IXESP) que apareix en aquest document.

 

 

Faci clic aquí per consultar el valor de referència d’un immoble i per obtenir més informació sobre aquest nou concepte tributari.