Moltes persones que no resideixen a Espanya tenen immobles al nostre país. Han de presentar IRPF per aquest motiu?

Immobles no arrendats

Aquests propietaris tributen per l’impost sobre la renda de no residents (IRNR), no per l’IRPF. Si es tracta de persones físiques i l’immoble no es troba llogat ni està afecte a activitats econòmiques, s’apliquen les normes d’imputació de rendes immobiliàries previstes en l’IRPF, i han de declarar una renda presumpta del 2 % del valor cadastral de l’immoble (o de l’1,1 % quan el valor cadastral s’hagi revisat o modificat durant el mateix període impositiu o els deu anteriors). Aquesta imputació es duu a terme pel nombre de dies efectius que l’immoble hagi estat a disposició del propietari.

Quant al tipus aplicable, depèn del país de residència. Si el titular resideix a la UE, Islàndia o Noruega, haurà de satisfer el 19 % sobre la renda presumpta, mentre que el tipus aplicable és del 24 % si resideix en un altre país.

Immobles arrendats

En cas d’immobles arrendats, el no resident també haurà de tributar per l’IRNR (no per l’IRPF) en els termes següents:

  • Si resideix en un altre país de la UE, Islàndia o Noruega, podrà deduir les despeses que corresponguin segons les normes de l’IRPF o de l’impost sobre societats (segons si és persona física o jurídica). Hisenda no li permet aplicar la reducció del 60 % prevista en l’IRPF per a les rendes procedents del lloguer d’habitatge, tot i que la UE té obert un procediment al nostre país en considerar que aquesta restricció és discriminatòria.
  • Si el titular no resideix en aquests territoris, no podrà deduir cap despesa.

Igual que en la imputació de rendes immobiliàries, el tipus impositiu serà del 19 % per a residents de la UE, Islàndia o Noruega i del 24 % per a residents d’altres països.

 

 

 

Les persones físiques no residents amb rendiments obtinguts a Espanya no han de liquidar l’IRPF, sinó l’Impost sobre la renda de no residents