A vegades Hisenda s’excedeix en les seves atribucions

En matèria de revisió tributària, la llei fa una distinció clara entre les facultats dels òrgans de gestió i dels d’inspecció. Per exemple, la revisió de la comptabilitat està reservada als òrgans d’inspecció, així com la comprovació del compliment dels requisits que s’exigeixen per a obtenir beneficis o incentius fiscals i devolucions tributàries. I també està reservada a la inspecció la facultat de comprovar que els règims tributaris especials s’apliquen correctament.

En aquest sentit, una sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2021 ha anul·lat una liquidació duta a terme per un òrgan de gestió precisament per considerar que no era aquest òrgan, sinó el d’inspecció, el que l’hauria d’haver efectuat. I les conseqüències d’aquesta irregularitat suposen la nul·litat de ple dret de l’acte administratiu (en aquest cas, la liquidació). Per tant:

  • Si la vostra empresa és objecte d’una comprovació d’un règim especial per part d’un òrgan de gestió, espereu a que la comprovació finalitzi i després recorreu la liquidació al·legant que l’òrgan revisor és incompetent. El recurs s’haurà de resoldre a favor vostre i la liquidació s’haurà d’anul·lar.
  • Si la liquidació ja va ser recorreguda i està pendent de resolució, aporteu al tribunal o a l’administració que estigui resolent el vostre cas el text de la sentència comentada per tal que resolguin a favor vostre.
  • A més, mitjançant un procediment de revisió d’actes nuls de ple dret, també podreu recórrer liquidacions fermes no recorregudes dins de termini o que únicament van ser recorregudes davant d’òrgans administratius. En cas que existeixi una sentència judicial ferma, aquest recurs ja no serà possible.

 

 

 

Us assistirem davant de qualsevol requeriment de revisió per part de l’administració tributaria.