ERRORS EN LES RETENCIONS A TREBALLADORS

Si heu retingut de menys i Hisenda ho detecta, verifiqueu que les liquidacions que us practiquin siguin correctes.

Si Hisenda detecta que la vostra empresa ha retingut de menys a algun treballador per causes no imputables a aquest, verifiqueu que no us fa pagar de més. A aquest efecte:

  • Si el treballador ha declarat tot el seu salari i només s’ha deduït les retencions que realment li heu practicat, Hisenda no haurà deixat d’ingressar res. Per tant, no us podran exigir la retenció, però sí interessos de demora i sancions, si escau.
  • En canvi, si el treballador va incloure entre les retencions deduïdes la quantitat que la vostra empresa ha deixat de retenir —la llei permet deduir com a retencions suportades no només les que s’han suportat efectivament, sinó totes les que l’empresa hauria d’haver practicat—, Hisenda sí que us pot exigir que pagueu les retencions, a més dels interessos de demora i les sancions.
  • Això últim també passarà si el treballador no va presentar declaració perquè no hi està obligat.

 

Si finalment heu de satisfer retencions, analitzarms en quins casos podreu recuperar les dels treballadors afectats.