EMBARGAMENT DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS

Actuï correctament en cas de rebre una notificació d’Hisenda en la qual s’embarga el pagament a un proveïdor.

De vegades, Hisenda requereix a les empreses perquè li facilitin informació sobre els pagaments que tinguin pendents de fer a altres empreses o persones físiques (generalment proveïdors) i exigeix que, en lloc de satisfer-los al proveïdor, els ingressin al Tresor Públic.

Doncs bé, Hisenda només pot exigir-li el pagament d’aquells deutes que compleixin els requisits següents:

  • Han de correspondre a operacions efectuades abans de la data de la diligència d’embargament.
  • En el moment en què es notifiqui la diligència d’embargament, encara no han d’haver estat satisfetes ni haver arribat la data del venciment.

Per exemple, el 20 de març la seva empresa rep una diligència d’embargament per 10.000 euros dictada el 10 de març. Si va adquirir mercaderies al seu proveïdor per valor de 8.000 euros, vegi quan haurà de satisfer aquest deute a Hisenda segons la data en què es van lliurar les mercaderies (data de meritació) i la data de venciment pactada amb el proveïdor:

  • Meritades el 15/02 i amb venciment el 15/03: No heu de pagar a Hisenda, atès que en rebre la notificació ja havia arribat la data de venciment i ja havia satisfet el deute al proveïdor. Ara bé, si encara no hagués satisfet el deute, llavors sí que hauria de pagar a Hisenda.
  • Meritades el 15/02 i amb venciment el 15/03: En aquest cas sí que ha de pagar a Hisenda, fins al 03/04.
  • Meritades el 15/02 i amb venciment el 15/03: No ha de pagar a Hisenda, atès que el deute s’ha meritat amb posterioritat a la data en què va ser dictada la diligència d’embargament.

En qualsevol cas, tant si té deutes que heu de satisfer a Hisenda com si no en teniu, contesteu sempre el requeriment indicant quina és la vostra situació respecte al vostre proveïdor (per exemple, en l’últim supòsit del cas anterior, indiqueu que teniu deutes de 8.000 euros que s’han meritat després de la data de la diligència).

 

 

També hi ha regles especials en cas de deutes documentats en pagarés o en cas de pagaments continuats. Els nostres professionals li informaran sobre com actuar si rep una notificació com la indicada.