EL COMISSIONISTA POT EXIGIR LA COMPTABILITAT

Si penseu que la vostra comissió s’ha calculat de forma incorrecta, podeu sol·licitar justificació comptable.

Moltes vegades la comissió es calcula partint de les vendes generades pel comissionista, però descomptant certes despeses i costos; així, es dona la circumstància que no pot fer els càlculs per ell mateix, ja que no té accés a la comptabilitat. Doncs bé, encara que la llei garanteix el secret de la comptabilitat, hi ha excepcions: en determinats casos la llei obliga a exhibir la documentació comptable a tercers que acreditin un interès legítim. Això inclou els comissionistes, que poden acudir al jutjat per sol·licitar aquesta exhibició.

A aquests efectes, cal interposar un expedient de jurisdicció voluntària, que requereix ser assistit d’advocat i procurador, i sol·licitar l’exhibició de llibres i suports comptables. S’haurà d’aportar el contracte signat amb l’empresa per acreditar l’interès legítim, identificar exactament què es vol consultar (balanços, llibres concrets, llistats informàtics…) i, per justificar la petició, explicar les raons que us porten a pensar que la comissió no està ben calculada. Això sí:

  • Només s’exhibirà la documentació estrictament necessària per garantir aquest dret, i l’abast de la informació facilitada el decidirà el jutge.
  • Si ho demana a la sol·licitud inicial i el jutge així ho autoritza, podrà assistir-hi acompanyat d’un expert comptable.

El procediment estarà supervisat pel jutge per garantir la màxima protecció dels interessos de tots els implicats. Si l’empresa es negués a exhibir la documentació que dictamini el jutge, incorreria en un delicte de desobediència, que comporta multes coercitives de fins a 300 euros al dia.

 

Els nostres assessors us informaran dels vostres drets com a comissionista i, si cal, interposaran un procediment de jurisdicció voluntària per aconseguir l’exhibició de la comptabilitat a partir de la qual se n’hagi quantificat la comissió.