A les SA o SL els socis minoritaris poden exercir una sèrie de drets…

Recordeu alguns drets que poden exercir els socis minoritaris per defensar els seus interessos davant de la majoria:

  • Els socis que arribin al 5% del capital (sols o juntament amb altres socis) poden sol·licitar a l’administrador que convoqui una junta general, indicant a la sol·licitud els assumptes que volen que es tractin. En alguns casos concrets no es requereix el 5% del capital: qualsevol soci pot sol·licitar la convocatòria si es presenta alguna causa de dissolució, o si la junta que ha d’aprovar els comptes no es convoca en el termini legal.
  • Un cop convocada una junta, els socis que ostentin almenys un 5% del capital (un 1% en el cas de les SA) poden sol·licitar l’assistència d’un notari, de manera que serà aquest qui estendrà acta dels acords que s’hagin pres.
  • Si la societat no està obligada a passar una auditoria, els socis amb una participació mínima del 5% (individual o sumant la de diversos socis) poden sol·licitar al Registre Mercantil que designi un auditor que revisi els comptes anuals (auditor els honoraris del qual aniran a càrrec de la societat).
  • Els socis, en qualsevol moment i sigui quin sigui el seu percentatge de capital, poden sol·licitar a l’òrgan d’administració que els entregui un certificat de les actes de la junta, encara que no hi hagin assistit. En canvi, no poden sol·licitar lliurement els llibres de comptabilitat (aquests només poden ser analitzats quan es convoca la junta general per a aprovar els comptes).

El soci o els socis que representin individualment o conjuntament almenys el 5% del capital social tenen dret a exercitar l’acció social de responsabilitat contra els administradors si aquests han infringit el deure de lleialtat cap a l’empresa. A més, qualsevol soci, independentment del seu percentatge de participació, està legitimat per a exercitar l’acció individual de responsabilitat contra els administradors pels actes que lesionen directament els seus interessos.

 

 

Els nostres professionals l’assessoraran sobre els drets que té com a soci d’una SA o SL