Si es convoca una junta de socis, tenen dret a ser informats sobre els temes que es tractaran.

Tots els membres tenen dret a examinar la documentació relativa als punts de l’ordre del dia que s’han de tractar en una reunió, així com a sol·licitar informació addicional. I els consellers estan obligats a proporcionar aquests drets, ja que serveixen perquè el soci prengui una decisió informada a l’hora de votar.

  • Els administradors podran negar-se a facilitar la informació sol·licitada quan, a la seva discreció, considerin que donar-la perjudica els interessos socials, llevat que així ho requereixin socis que representin com a mínim el 25% del capital social (en aquest cas no podran denegar-ho).
  • Si l’administrador considera que el soci fa un ús abusiu del seu dret a la informació, pot negar-se a facilitar-la, encara que el sol·licitant (o grup de sol·licitants) arribi al 25% de participació.
  • Sigui quin sigui el percentatge de participació del sol·licitant, la negativa s’ha de justificar; per exemple, perquè es vol protegir el saber fer o perquè el soci desenvolupa una activitat en competència amb l’empresa o es troba en situació de conflicte d’interessos.

L’existència d’abús de drets per part del soci serà analitzada en última instància pels tribunals. Vegeu alguns casos en què han considerat que s’ha produït aquesta circumstància:

  • És abusiu que l’accionista retardi deliberadament la sol·licitud d’informació fins al moment de la reunió quan ni tan sols ha anat al domicili social per examinar-la.
  • No es vulnerarà el dret d’informació del soci quan aquest també sigui administrador. Com que aquest està obligat a conèixer la marxa social, té accés directe a la informació, i no té sentit que exerceixi aquest dret en la seva condició de soci.
  • Els administradors no estan obligats a produir documents que no existeixen –informes, per exemple–- perquè se sol·liciten en l’exercici del dret a la informació. També és abusiu sol·licitar informació molt voluminosa amb molt poc temps d’antelació o si hi ha mitjans alternatius per obtenir-la.
  • El dret a la informació no s’infringeix si el soci que la demana competeix amb l’empresa (això perjudicaria l’interès social).

 

Els nostres professionals us assessoraran en qualsevol assumpte relacionat amb el funcionament de la vostra societat i les relacions amb altres socis.