Recordi que certs donatius permeten d’aplicar incentius a l’IRPF

Si té intenció de fer un donatiu, recordi que, en cas que la perceptora sigui una entitat que s’aculli a la Llei d’entitats sense ànim de lucre, gaudirà d’incentius a l’IRPF en els següents casos:

  • Pels primers 150 euros de donatius, podrà aplicar-se una deducció del 80% de la quantitat donada.
  • Per l’excés se’n podrà deduir, en principi, el 35%. Si ha fet donatius a la mateixa entitat en els darrers dos anys i ha mantingut o augmentat la seva quantitat any rere any, la deducció serà del 40%.

D’altra banda, verifiqui que l’entitat a la que destina la donació porta a terme activitats prioritàries de mecenatge. En aquest cas, els percentatges anteriors s’incrementarien en un 5%.

Comprovi també si les donacions a aquesta entitat donen dret a cap deducció autonòmica. De ser així, podrà gaudir, a més, de l’incentiu autonòmic (tret que la seva comunitat hagi establert cap incompatibilitat).

 

 

 

Les quantitats donades no poden superar el 10% de la base liquidable del seu IRPF (tret de les activitats prioritàries de mecenatge, les quals tenen un límit del 15%).