Una societat filial pot pagar dividends a la matriu en qualsevol moment, no només quan s’aproven els comptes

En general, les societats acorden el pagament de dividends al moment d’aprovar els comptes anuals (al juny de l’any següent a l’exercici corresponent). Però res impedeix que l’acord s’adopti en un altre moment de l’any. Així doncs:

  • Si una societat té reserves disponibles, pot acordar que es reparteixin en qualsevol moment de l’any.
  • I també pot acordar un repartiment de dividends amb càrrec als beneficis del mateix any en curs, sempre que l’administrador elabori un estat de comptes que justifiqui l’existència d’aquests beneficis acumulats i que la societat té tresoreria suficient per a fer front al repartiment.

Aquesta possibilitat de repartir dividends en qualsevol moment és especialment interessant al mes de desembre: per a les empreses que són filials d’una altra societat, és el mes en què el pagament de dividends és més convenient. A aquest efecte:

  • Tot i que els dividends amb prou feines tributen a la societat receptora, s’han d’incloure per a calcular els pagaments a compte de l’impost de societats de les empreses que els reben.
  • No obstant això, el desembre es l’únic mes de l’any els resultats del qual no es tenen en compte a l’hora de calcular els pagaments a compte (el de desembre es calcula, precisament, sobre el resultat acumulat fins al novembre).

Així, uns dividends exigibles el mes de novembre s’inclouen en el pagament a compte de l’impost de societats de l’empresa receptora, per la qual cosa s’anticipen fons a favor d’Hisenda. En canvi, si l’ingrés per dividends es merita el mes de desembre, ja no s’inclourà a l’ingrés a compte, com el consegüent estalvi financer per a la societat matriu.

 

Els nostres professionals verificaran si en el vostre cas és interessant fer el pagament de dividends al mes de desembre.