L’administrador d’una SL que vulgui deixar el càrrec ha de tenir en compte certes regles abans de dimitir.

El càrrec de l’òrgan d’administració d’una SL té una durada temporal il·limitada (llevat que als estatuts s’estableixi una altra cosa), i tant el nomenament d’un nou administrador com la renovació del càrrec (quan és temporal) o el cessament requereixen acord de junta. No obstant això, l’administrador pot renunciar, i per això cal que actuï ordenadament:

  • En primer lloc, ha de considerar si l’òrgan d’administració podrà continuar funcionant després del seu cessament. En cas contrari, no podrà deixar el càrrec sense més ni més. El seu deure de lleialtat a la companyia l’obliga a convocar junta perquè es pugui nomenar un substitut.
  • La llei també l’obliga a comunicar a la junta la seva renúncia al càrrec de manera fefaent i la data en què aquesta serà efectiva. En qualsevol cas, quan la renúncia implica la necessitat de fer un nou nomenament, s’entén que el seu càrrec subsisteix de manera transitòria fins que es nomeni un altre administrador.
  • Al mateix acte de comunicació de la renúncia haurà de convocar una junta general i incloure en l’ordre del dia la dimissió i, si s’escau, el nomenament d’un nou administrador. Amb la certificació de lacta d’aquesta junta de socis, ja podrà acudir al Registre Mercantil i inscriure el cessament.

Si la junta de socis no acorda el nomenament d’un nou administrador, o ni tan sols se celebra una junta, això no obliga l’administrador a romandre en un càrrec que no vol exercir. Si ha seguit tots els passos indicats podrà cessar unilateralment en les seves obligacions i responsabilitats i les conseqüències de la manca d’un òrgan d’administrador vigent seran per a la societat. Això sí: haurà d’inscriure el cessament al Registre acompanyant la documentació que acrediti que ha complert totes les seves obligacions. Amb això, el Registre inscriurà la renúncia, que tindrà efectes des que va dimitir, si bé davant de tercers de bona fe haurà de poder provar aquesta data.

Els nostres assessors us informaran de tots els passos a seguir per deixar el vostre càrrec de manera ordenada i sense incórrer en responsabilitats, acompanyant-vos en el procediment i confeccionant la documentació necessària.