Hisenda disposa de sis mesos per retornar l’impost sobre la renda de les persones físiques de 2022.

Si heu presentat la declaració de l’IRPF del 2022 amb el resultat a retornar i encara no l’heu cobrat, recordeu que Hisenda disposa de sis mesos per ordenar aquesta declaració. A aquests efectes:

  • Els sis mesos comencen a comptar des de la finalització del període de presentació de l’IRPF (període que, per a la declaració de 2022, va finalitzar el 30 de juny de 2023).
  • Si heu presentat la declaració després de la data límit, els sis mesos començaran a comptar a partir de la data de presentació.

Si Hisenda no emet l’ordre de pagament dins d’aquest termini, tindreu dret a cobrar interessos moratoris:

  • Aquests interessos es calculen pel període comprès entre la data de venciment del termini de sis mesos i la data en què Hisenda ordeni el pagament de la devolució.
  • No és necessari que sol·liciteu expressament que us els paguin; en teoria, Hisenda els liquidarà automàticament.

És possible conèixer l’estat de tramitació d’una devolució de l’IRPF i, en determinats casos, agilitzar aquesta tramitació mitjançant el sistema “VERIFICA (Autocorrección de declaraciones)”, disponible a la web de l’AEAT. Si la devolució es veu paralitzada per l’existència d’incidències en la declaració, a vegades aquestes es poden resoldre mitjançant el sistema “VERIFICA”, de manera que Hisenda procedeix a la devolució de l’IRPF sense més dilació.
Si encara no heu rebut la devolució de l’IRPF del 2022, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Comprovarem l’estat d’aquesta devolució i si és possible agilitzar els tràmits de devolució a través del sistema “VERIFICA”.