Si la vostra empresa manté un deute amb els socis, considereu saldar-lo amb un augment de capital.

A les empreses és freqüent que els socis aportin diners al compte de l’empresa per raons de tresoreria a condició de recuperar els diners quan l’empresa disposi de liquiditat. Tot i això, sempre és interessant per a l’empresa mantenir cert nivell de tresoreria, per la qual cosa es planteja no tornar els diners, si bé això implica que en la comptabilitat de l’empresa apareix un deute amb els socis per aquest concepte. Feu desaparèixer aquest deute del balanç amb un augment de capital.

Augment per compensació

En aquest cas, pot augmentar el capital social mitjançant la compensació dels crèdits que els socis tenen davant de la societat. Amb aquesta fórmula el que es realitza és una ampliació del capital en l’import del deute existent amb els socis, de manera que, per cobrir aquesta ampliació de capital, no cal que aquests facin aportacions econòmiques (com passa en una ampliació ordinària ), sinó que aporten el crèdit que tenen davant de la societat.

Com actuar

L’administrador de l’empresa ha d’elaborar un informe on es faci constar la quantitat aportada per cada soci i la data en què es va fer efectiva. A més, ha d’incloure una proposta d’ampliació del capital social en aquest import, indicar el nombre de les noves participacions que correspondrà a cada soci i incorporar un extracte de la comptabilitat de l’empresa on apareguin reflectides les aportacions realitzades.

A continuació, aquest informe ha de ser debatut a la Junta General de Socis, en la qual s’ha d’aprovar l’ampliació en els termes que aquest indica o amb les modificacions que s’acordin. Cal tenir en compte que, llevat que els estatuts indiquin una altra cosa, l’adopció de l’acord requereix:

  • A les SL, el vot favorable de més de la meitat del capital social.
  • A les SA, la majoria absoluta en primera convocatòria (si concorre almenys el 50% del capital social) o 2/3 del capital social present o representat en segona convocatòria (si concorre com a mínim el 25% del capital).

Finalment, cal elevar a públic l’acord i inscriure’l al Registre Mercantil.

Un cop duta a terme aquesta operació, el balanç de la societat oferirà davant de tercers (proveïdors, clients, bancs, etc.) una imatge de més fortalesa que abans de fer l’ampliació. Això és degut al fet que el passiu del deute haurà desaparegut amb els socis i, en contrapartida, s’haurà augmentat l’import dels fons propis de l’empresa per l’augment de capital social.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us acompanyaran en el procés de redacció de documents, reajustament de balanços i tramitació de les escriptures fins a la seva completa inscripció en el Registre Mercantil.