Comproveu si heu de realitzar ajustos en la vostra declaració de l’impost sobre societats

Els deterioraments per la pèrdua de valor de participacions en altres societats van deixar de ser una despesa deduïble a partir de 2013. A més, a partir de 2016 es va obligar les empreses a revertir els deterioraments que s’havien deduït abans de 2013. A aquest efecte:

  • Aquesta reversió s’havia de fer per cinquenes parts des de 2016, sent l’exercici 2020 l’últim en què s’ha de fer.
  • La reversió s’ha d’efectuar mitjançant ajustos extracomptables positius en la declaració de l’impost sobre societats.

Per tant, si abans de 2013 la vostra empresa es va deduir deterioraments per pèrdua de valor de participacions, és possible que en la propera declaració de l’impost sobre societats hagi de dur a terme l’última reversió.

En qualsevol cas, la norma que obliga a revertir aquests deterioraments podria ser declarada inconstitucional, per la qual cosa, un cop presenteu la declaració de l’impost sobre societats, podeu rectificar-la i sol·licitar devolució d’ingressos indeguts.

  • Penseu que si el Tribunal Constitucional acaba declarant aquesta inconstitucionalitat, en podria limitar l’efectivitat als impostos que s’hagin rectificat abans d’haver dictat sentència.
  • Tot i que Hisenda rebutjarà la vostra sol·licitud de rectificació —i la vostra empresa haurà d’acudir als tribunals—, deixarà oberta la possibilitat que el Tribunal Constitucional us acabi donant la raó i pugueu recuperar l’impost satisfet en excés.

 

 

Els nostres professionals estan a la vostra disposició per a aclarir qualsevol dubte que se us pugui plantejar en la declaració de l’impost sobre societats.