DEDUCCIONS DEROGADES: POTSER LES POT APLICAR

Molts contribuents encara poden gaudir a l’IRPF de les deduccions per adquisició i lloguer d’habitatge.
Ara que s’acosta la campanya de renda, no oblidi que, si adquirí el seu habitatge habitual abans de l’1 de gener de 2013, pot seguir aplicant a l’IRPF la deducció per adquisició d’habitatge. Aquesta deducció és del 15% de les quantitats que es destinin cada any al pagament de l’habitatge, fins a una base de deducció màxima de 9.040 euros (per tant, la deducció màxima anual és de 1.356 euros). Recordi que dins aquests 9.040 euros pot incloure no només les quotes satisfetes pels préstecs rebuts, sinó també les primes per assegurances de danys i de vida que el banc l’hagi obligat a contractar, així com els desemborsaments o cobraments per instruments de cobertura de tipus d’interès.

D’altra banda, els arrendataris amb una base imposable a l’IRPF inferior a 24.107,20 euros que van contractar el lloguer del seu habitatge abans del 2015 també poden continuar gaudint d’una deducció del 10,05% de les quantitats satisfetes (amb una base de deducció màxima de fins a 9.040 euros). En aquest cas, a més dels lloguers, poden incloure com a major base de deducció les despeses i els tributs que correspongui satisfer a l’arrendador, però que, segons les condicions del contracte, vagin a càrrec de l’inquilí (quotes de la comunitat o IBI, per exemple). En canvi, no formen part d’aquesta base, entre d’altres, els honoraris satisfets a l’agència immobiliària, els subministraments, la taxa d’escombraries ni els costos d’aval.

 

 

El nostre departament fiscal està a la seva disposició per atendre qualsevol dubte relacionat amb el seu IRPF.