DECLARACIÓ DE MECANISMES TRANSFRONTERERS

Està el meu assessor obligat a comunicar les operacions de planificació fiscal en què ha participat la meva empresa?

Recentment ha entrat en vigor una norma per la qual els assessors queden obligats a comunicar a Hisenda els mecanismes transfronterers en què hagin intervingut. És a dir, les operacions de planificació fiscal internacional en què existeixin indicis de frau fiscal. En aquesta comunicació hauran d’indicar les dades de les empreses implicades.

Davant d’aquesta nova obligació, moltes empreses volen saber si els seus assessors comunicaran a Hisenda les operacions que els afectin. En aquest sentit:

  • Aquesta nova obligació només recau sobre operacions internacionals. Si una operació es du a terme només en l’àmbit nacional, no s’haurà de declarar.
  • Han d’existir indicis de frau fiscal. Per exemple, no és un mecanisme transfronterer —i no s’haurà de declarar— una operació per la qual es paguen interessos a una societat matriu amb estructura material i de personal adequada situada en un país amb conveni de doble imposició signat amb España, encara que aquest país tingui una tributació més baixa que la del nostre territori.
  • No s’han de declarar els mecanismes transfronterers la primera fase d’execució dels quals s’hagi dut a terme abans del 25 de juny de 2018, data en què va entrar en vigor la directiva comunitària que estableix aquesta obligació d’informar.
  • I tampoc estaran obligats a comunicar les operacions els assessors que quedin emparats pel deure de secret professional (tot i que, en aquest cas, queden obligats a fer-ho els propis contribuents, sempre que es donin els supòsits per fer-ho).

 

Els nostres professionals us ajudaran a liquidar els impostos en la quantitat adequada, aprofitant tots els incentius i oportunitats que us atorga la normativa.