El “risc imprevisible” restaura l’equilibri econòmic entre les parts en un contracte amb l’Administració.

En presentar-se a una licitació pública, les empreses pressuposten els seus projectes segons el context i els preus existents en el moment de la contractació. No obstant això, si posteriorment es produeixen fets que impossibiliten el compliment del pactat, és possible modificar el contracte o resoldre’l i evitar sancions per incompliment.

 

Reequilibri del contracte

Quan en els contractes públics de durada determinada (subministrament, d’obra, manteniment…) sorgeixen circumstàncies que fan que el compliment sigui excessiu o extraordinàriament onerós, hi ha un desequilibri entre les parts. En aquests casos, els contractes públics es poden revisar amb una pròrroga del preu o del termini. Això permet al contractista evitar haver de suportar les noves circumstàncies en solitari, ja que és l’Administració qui ha de vetllar perquè les condicions de les seves contractacions s’ajustin al mercat.

Així, el mateix contracte normalment ja preveu les situacions en què en correspondrà la modificació per afegir o suprimir obres, subministraments o serveis, o bé per a canviar-ne el preu. A més, la llei també permet la modificació del contracte (encara que no s’hagin previst tals modificacions o la revisió del preu) si hi ha circumstàncies que ho requereixin per mantenir l’equilibri econòmic entre les parts.

 

Modificacions no previstes:

Quan es produeixin circumstàncies no previstes en el contracte, es pot argumentar que s’ha produït un risc imprevisible, sempre que es compleixin els requisits següents:

  • La causa que justifiqui la modificació ha de ser imprevisible i extraordinària, no conseqüència d’un risc normal o ordinari ni imputable al contractista.
  • El mecanisme de revisió de preus establert en el contracte ha de ser insuficient o no haver-se previst.
  • La causa ha de tenir un impacte greu en el contracte en termes econòmics. En general, no és greu si comporta un augment de costos del 5%; no obstant això, del 30-40% ho és.
  • La modificació no ha d’alterar el caràcter global del contracte, i l’alteració del preu no pot superar –aïlladament o juntament amb altres modificacions– el 50% del seu preu inicial (sense IVA).

Si la modificació no fos viable o impliqués una alteració del preu superior al 20% (de més o de menys), es podrà sol·licitar la resolució del contracte per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats.

 

Des de la nostra assessoria estudiarem el vostre cas i us guiarem durant tot el procés de modificació de les condicions per restablir l’equilibri entre les parts en els seus contractes amb l’Administració.