Si alguna empresa del vostre grup té pèrdues, aquest règim us pot beneficiar.

Si la vostra empresa forma part d’un grup empresarial, plantegeu-vos la possibilitat d’acollir-vos al règim de consolidació fiscal:

  • Aquest règim permet compensar en el mateix exercici les pèrdues fiscals d’algunes empreses amb els beneficis fiscals d’altres.
  • Els requisits i límits per a l’aplicació d’incentius i deduccions es determinen a escala de grup, de manera que generalment és més fàcil gaudir d’aquests avantatges fiscals.
  • Els beneficis generats per les operacions realitzades entre empreses del grup no tributen fins que aquests beneficis es realitzen contra un tercer.
  • També se simplifiquen algunes obligacions en matèria de retencions o de documentació d’operacions vinculades.

Per aplicar aquest règim és necessari que, entre altres requisits, hi hagi una societat matriu (hòlding) que participi directament o indirecta en almenys el 75% del capital social de les filials (70% en el cas de les societats cotitzades) i que ostenti la majoria dels drets de vot. Si la societat dominant és no resident a Espanya (de manera que a Espanya només hi ha filials, totes pertanyents a la societat hòlding estrangera), aquestes filials també es poden beneficiar d’aquest règim.

L’aplicació d’aquest règim haurà de ser acordada pels òrgans administratius de totes les empreses que formaran part del grup (la hòlding i totes les seves filials en almenys un 75%, sense que hi hagi l’opció de deixar-ne cap fora del grup). Aquest acord s’ha de prendre i comunicar a Hisenda abans de la finalització de l’exercici, i té efecte a partir de l’exercici següent. 

 

Els nostres professionals comprovaran si la vostra empresa és apta per acollir-se al règim de consolidació fiscal.