Si un dels seus clients cau en concurs, comprovi si el seu crèdit té cap privilegi que li doni prioritat a l’hora de cobrar.

En cas de concurs, determinats creditors —per exemple, els que van vendre algun bé moble en escriptura i van pactar un preu ajornat amb reserva de domini— tenen una certa prioritat a l’hora de cobrar el crèdit. D’aquesta manera,

  • L’Administració Concursal (el professional que nomena el jutge per gestionar el concurs) pot decidir pagar el crèdit abans que qualsevol altre (si convé al concurs). Això no passaria si tingués una altra qualificació.
  • En existir la reserva de domini, el creditor té la possibilitat de sol·licitar la resolució del contracte i recuperar la màquina.  En aquest cas, el jutge només podria impedir-ho si es demostra que la màquina és imprescindible per a l’activitat del deutor i la bona fi del concurs.
  • Si el creditor no fa ús de la possibilitat anterior i es ven el bé dins del concurs, el preu obtingut s’haurà de destinar a pagar primer el crèdit privilegiat i, si hi ha sobrant, es destinarà a la resta dels crèdits.

El privilegi únicament cobrirà el valor de la garantia, i el que excedeixi aquest valor tindrà la consideració de crèdit ordinari (la part corresponent a capital) i de crèdit subordinat (el que correspongui a interessos).

 

 

Els nostres professionals li assessoraran en cas que algun dels seus clients caigui en concurs de creditors i vetllaran per la màxima recuperació de l’import que li deuen.