A l’octubre la seva empresa pot optar pel Compte Corrent Tributari per al 2023.

Durant aquest mes d’octubre la seva empresa pot sol·licitar que l’any 2023 li sigui d’aplicació el sistema de Compte Corrent Tributari (2023). Aquest sistema permet compensar els resultats a ingressar o a retornar de les declaracions de l’Impost sobre Societats, IVA, retencions i pagaments a compte, de manera que es podrà efectuar una única liquidació trimestral per la diferència.

Aquest sistema pot ser interessant per a aquelles empreses que de manera periòdica presenten declaracions amb resultat a retornar, així com declaracions mensuals (per exemple, si facturen més de 6.010.121,04 euros anuals o si estan acollides al REDEME). Gràcies al CCT, aquestes empreses poden liquidar els saldos de les seves declaracions al final de cada trimestre (en comptes de fer-ho mensualment), i així poden endarrerir el pagament i obtenir estalvis econòmics.

Per a acollir-se a aquest sistema, les empreses han d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries. I, a més:

  • El 2021 —es pren com a referència l’any anterior al de la sol·licitud— la quantitat de les declaracions a retornar cobrades o reconegudes haurà d’haver sigut, almenys, del 40 % de les declaracions a pagar presentades.
  • Hisenda no pot haver exclòs les empreses del sistema de compte corrent tributari durant l’any en què presenten la sol·licitud ni durant l’any anterior.

 

 

Si creu que el sistema de CCT pot ser del seu interès, consulti’ns. Els nostres professionals analitzaran si li convé o no acollir-se al sistema de compte corrent tributari