COMPTE AMB ELS INGRESSOS NO DECLARATS

Algunes empreses intenten “dissimular” els ingressos computant-los com un préstec rebut.

Algunes empreses amaguen ingressos, però després resulta que necessiten aquests mateixos fons per fer pagaments “oficials”, de manera que acaben comptabilitzant l’entrada de diners com si es tractés d’un préstec rebut, contra un compte de “creditors diversos”.

Aquesta pràctica és fàcilment detectable per Hisenda. Per exemple, a partir de dades del sector, es pot detectar una desviació en el marge brut de vendes (per no haver declarat algunes d’elles i, en canvi, haver comptabilitzat els costos directes relacionats com a despesa).

D’altra banda, la mateixa llei regula les conseqüències d’aquesta manera d’actuar. Si la Inspecció detecta que la comptabilitat reflecteix un deute inexistent, presumirà que es tracta d’una renda no declarada, de manera que l’inspector considerarà que l’ingrés correspon a l’any més antic d’entre els no prescrits i liquidarà la quota corresponent, més les penalitzacions i els interessos corresponents. El contribuent només podrà evitar aquest cost si pot demostrar que la renda correspon a un any ja prescrit.

 

Els nostres professionals optimitzaran el vostre pagament d’impostos aprofitant totes les alternatives i incentius que us ofereix la normativa fiscal, sense necessitat d’incomplir-la.