Els pèrits de l’administració han de visitar els immobles el valor del qual es discuteix

Per a comprovar el valor real d’un immoble i determinar si els impostos que es calculen sobre aquest són correctes, Hisenda pot utilitzar el dictamen d’un pèrit de l’administració.

Doncs bé, com que aquest dictamen s’utilitza com a base per a motivar la liquidació posterior, ha de contenir tots els elements i raonaments necessaris que justifiquin el valor assignat a l’immoble. I per aquest motiu, el Tribunal Suprem (TS) ha establert que, com a regla general, cal que el pèrit hagi dut a terme una comprovació personal i directa de l’immoble.

Moltes vegades el pèrit es limita a valorar l’immoble segons barems generals, sense visitar-lo. I el TS considera que aquesta manera d’actuar produeix indefensió en el contribuent, ja que es valora realment l’immoble concret. Només de manera excepcional i justificada, cas per cas, es pot admetre el no reconeixement personal per part del pèrit.

Si en l’autoliquidació s’ha valorat l’immoble en funció dels valors de referència aprovats per l’administració, el dictamen del pèrit ha d’estar especialment motivat, per la qual cosa en aquest cas encara és més qüestionable el fet que el tècnic no visiti l’immoble en persona.

 

 

Els nostres professionals us assistiran davant de qualsevol requeriment, comprovació o inspecció que us pugui notificar l’administració tributària.