COM I QUAN PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ AL BANC D’ESPANYA

El procés és més ràpid i menys costós que un judici. Tot i que l’informe no és vinculant, serà útil si decidiu acudir a un jutge

Què fa el Banc d’Espanya

El Banc d’Espanya (BdE) ofereix a les persones físiques i jurídiques la possibilitat de reclamar qualsevol acció bancària no conforme a la normativa, realitzada sense la diligència deguda o que vulneri els seus drets. Ara bé, només avalua qüestions de caràcter bancari; tot allò relacionat amb productes del mercat de valors, protecció de dades, assegurances o fons de pensions es remet a altres organismes. En el cas de consumidors, tampoc entra en la controvèrsia sobre si una clàusula és abusiva.

El procés és gratuït i s’ha de fer per escrit: en primer lloc, es presenta un escrit de reclamació, adjuntant tota la documentació necessària i acreditant haver reclamat prèviament, sense èxit, al Servei d’Atenció al Client del banc (requisit imprescindible). Després es trasllada al banc per tal que aquest presenti al·legacions i documents, amb còpia a l’altra part (que pot pronunciar-se si ho desitja). El procediment finalitza amb l’assentiment del banc, amb el desistiment de les parts o amb un informe emès en el termini màxim de quatre mesos.

 

Avantatges del servei

Un informe desfavorable pot afectar la reputació de l’entitat bancària i això l’empeny a acceptar les reclamacions que hagin arribat a aquesta fase. I si bé l’informe no és vinculant, es pot utilitzar en un procediment judicial si el banc no l’acata. A més, el tràmit és efectiu –sobretot per reclamar petites quantitats que no justifiquen anar a judici (pel seu alt cost)– i els terminis són més curts. També us permet accedir a informació (sobre com va actuar el banc internament) que d’altra manera no tindríeu abans del judici.

 

Reclamacions més freqüents

Segons l’últim informe publicat, les queixes més freqüents són:

  • Operacions en línia. Sol·licituds de reversió d’operacions realitzades per pirates informàtics, tot i que són poques les que acaben en un informe favorable al reclamant.
  • Comissions. Comissions bancàries per serveis no sol·licitats o de quantitats excessivament elevades que varien amb el temps sense explicació prèvia. La lletra petita dels contractes bancaris conté complicades fórmules matemàtiques per cobrar interessos que, si no s’expliquen bé a l’hora de contractar el producte, es poden anul·lar.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas, comprovaran si el BdE és competent per resoldre la vostra reclamació i us acompanyaran durant tot el procés de reclamació dels vostres drets contra el banc.