L’èxit en una licitació pública requereix complir uns requisits molt específics i acreditar-los degudament.

La licitació pública és una bona manera d’ampliar les oportunitats de negoci, però exigeix complir uns requisits estrictes i acreditar-los degudament. Així, a més dels requisits específics d’una licitació concreta, amb caràcter general es requereix:

  • Bàsics. Estar al corrent de les obligacions fiscals i de la Seguretat Social, i no incórrer en determinades prohibicions (entre d’altres, no haver estat condemnat amb sentència ferma per determinats delictes –com el terrorisme, la corrupció, etc .– o tenir sancions administratives greus).
  • Capacitat d’obrar. Que en les empreses ve determinat per l’activitat establerta en els estatuts.
  • Solvència. Tenir capacitat per executar el contracte a escala econòmica i tècnica, és a dir, acreditar la seva solvència econòmica i professional. A més, caldrà estar classificat per als contractes d’obres d’import igual o superior a 500.000 euros i en els procediments oberts simplificats.

És important recordar que, independentment de la licitació, figurar com a empresa classificada us estalviarà haver d’acreditar aquesta solvència a cada licitació. Aquesta classificació no caduca, encara que requereix justificar anualment que es manté la solvència econòmica i, cada tres anys, la tècnica.

Tot això s’ha d’acreditar amb la documentació adequada (escriptures, rebuts de l’IAE, comptes anuals, assegurances, certificats d’experiència o bona execució…); alternativament, és possible la inscripció en registres específics (normalment autonòmics) en els quals figurin totes aquestes dades, sense necessitat de facilitar-les a cada licitació.

 

Els nostres consultors us orientaran durant tot el procés de licitació pública i us indicaran la documentació precisa que heu d’aportar per acreditar la vostra solvència, els passos que cal seguir per donar-vos d’alta com a empresa classificada i on trobar les licitacions a les quals pugueu optar.