Si està negociant un contracte amb un proveïdor i li interessa especialment que compleixi alguns aspectes molt concrets, inclogui una clàusula penal.

Una clàusula penal estableix l’obligació de pagar una quantitat en cas d’incompliment del contracte per l’altra part. És a dir, es fixa per endavant una indemnització concreta que, a més, té les característiques següents:

  • Opera automàticament si hi ha incompliment, sense que la part perjudicada hagi de demostrar els danys i els perjudicis que efectivament hagi patit.
  • En cas que els danys efectivament patits siguin superiors a la clàusula penal, es pot pactar, fins i tot, que es pugui reclamar l’excés. Això sí, a més d’aquest pacte exprés, cal demostrar aquests perjudicis addicionals.

Si el proveïdor incompleix el contracte i entra en joc la clàusula penal, vostè també podrà exigir el compliment del contracte. Per fer-ho, ho haurà d’haver indicat expressament. És a dir:

  • Si pacten una clàusula penal sense indicar res més, l’incompliment posarà en marxa el pagament de la suma pactada i el contracte quedarà resolt.
  • No obstant això, si pacten la clàusula penal i, a més, indiquen expressament que aquest pacte es realitza sense perjudici d’exigir el compliment forçós, vostè podrà exigir ambdós conceptes (la clàusula i el compliment).

Finalment, la clàusula penal pot ser utilitzada per permetre un desistiment del contracte, sempre que això es pacti expressament (és a dir, que s’autoritza a desistir del contracte pagant la quantitat indicada a la clàusula penal).

 

 

Els nostres professionals li assessoraran davant de qualsevol discrepància derivada de les seves relacions comercials amb clients i proveïdors.