La celebració d’una junta ordinària és obligatòria i no fer-la comporta riscos…

La llei obliga les societats a celebrar una junta general per aprovar la gestió social —i, si escau, els comptes anuals— en els sis mesos següents al tancament de l’exercici. Després de la celebració, s’aixeca acta del que s’ha acordat, i a partir d’aquesta l’administrador emet un certificat en què transcriu els acords, el qual serveix per dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil.

No obstant això, en societats petites els socis de les quals es coneixen bé (perquè treballen junts o són família, per exemple) se sol treure importància a aquesta obligació, i la reunió no se celebra (encara que, per poder dipositar els comptes al Registre, l’administrador emet un certificat com si la reunió realment s’hagués fet). Com a administrador, és molt important evitar aquesta manera d’actuar: cal deixar sempre constància de la convocatòria de la reunió i, sobretot, recollir la signatura de tots els socis a l’acta. Si no s’actua així:

  • En el futur algun soci podria discutir el contingut de la certificació de l’administrador al·legant i provant que mai no es va celebrar la junta (ja que no existirien actes signades).
  • Presentar al Registre certificacions de junta no celebrades pot suposar un delicte de falsedat en document mercantil, per la qual cosa el soci discrepant tindria un important element de pressió a favor seu (a l’hora de negociar la seva sortida i el preu a cobrar per la seva participació, per exemple).

Si ja s’han emès certificacions d’acords de juntes que no s’han celebrat formalment, convindrà prendre mesures per salvaguardar l’actuació de l’administrador i protegir la societat de possibles conflictes entre socis, així com recopilar dades i documents que provin que es van convocar les juntes o que tots els socis estaven d’acord amb els números, bé per haver participat en la gestió de la societat, bé per tenir coneixement dels assumptes socials en reunions més o menys informals.