16 febrer, 2021

PAGAMENTS A COMPTE DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DE 2021

Durant aquest mes de febrer les empreses poden escollir quin sistema de pagaments a compte desitgen aplicar el 2021 Si el 2020 el volum d’operacions de la vostra empresa no va superar els sis milions d’euros, durant aquest mes de febrer podeu presentar el modelo 036 i escollir la modalitat […]
9 febrer, 2021

TIPUS DE RETENCIÓ EN ELS ENDARRERIMENTS

Moltes empreses retenen el tipus fix del 15% sobre els endarreriments que paguen, però aquest tipus fix no sempre és correcte. Aquest tipus fix només s’aplica en alguns casos. En aquest sentit, recordeu que el que és determinant és el moment de l’exigibilitat d’aquestes quantitats: Si l’empresa paga unes quantitats […]
9 febrer, 2021

TANCAMENT DE COMPTES

Optimitzeu la factura de l’impost sobre societats del 2020 Durant les properes setmanes les empreses tanquen els comptes del 2020. I si han obtingut beneficis hauran de fer front a l’impost sobre societats, amb un desemborsament de diners en un moment en què, per la crisi sanitària, convé reduir les sortides de fons. […]
5 febrer, 2021

PLA DE CONTROL TRIBUTARI

Recentment s’ha publicat el pla de control tributari per a 2021 Aquest pla estableix les directrius bàsiques que seguirà l’Agència Tributària en matèria de comprovació i recaptació. En matèria de comprovació, es farà èmfasi, entre altres aspectes, en les actuacions següents: Control dels sectors en què hi ha més incidència […]
1 febrer, 2021

CANVIS EN L’EXEMPCIÓ PER DOBLE IMPOSICIÓ

A partir de 2021, l’exempció sobre els dividends o plusvàlues procedents de participacions només arribarà al 95 % de la quantitat. Fins a l’exercici passat, si una empresa tenia participacions en altres societats i les transmetia —o bé si n’obtenia dividends—, no havia de tributar a l’impost sobre societats per les […]