28 juny, 2022

NOTIFICACIONES DURANT LES VACANCES

Recordi que hi ha uns “dies de cortesia” durant els quals Hisenda no pot enviar notificacions a la seva bústia electrònica. Les societats, així com la resta de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, i també certs professionals, reben les notificacions d’Hisenda per via electrònica. A aquests efectes: Es poden seleccionar […]
23 juny, 2022

TERMINI D’INGRÉS DELS REBUTS DE L’IAE

S’ha modificat el termini d’ingrés dels rebuts de l’IAE relatius a les quotes nacionals i provincials. Si la vostra empresa està obligada a pagar l’impost sobre activitats econòmiques, recordeu que aquest impost: Pot tenir el caràcter de municipal. En aquest cas, qui s’encarrega de la gestió i recaptació sol ser […]
23 juny, 2022

LA REFORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS

Si entre la formulació de comptes i la seva aprovació es donen fets excepcionals, amb transcendència patrimonial i que afectin de manera significativa la imatge fidel de la companyia, aquests han de ser reformulats. De vegades, un nou escenari ho canvia tot i les empreses han de prendre mesures; és […]
21 juny, 2022

PREMIS DE JOCS EN LÍNIA

Conegui el seu tractament especial… La llei estableix que els premis de Loteria Nacional, la Creu Roja o l’ONCE, entre d’altres, gaudeixen d’exempció pels primers 40.000 euros de premi, i l’excés tributa a un tipus fix del 20%. No obstant això, els premis de jocs en línia, casinos i apostes […]
16 juny, 2022

IMMOBLES DE NO RESIDENTS

Moltes persones que no resideixen a Espanya tenen immobles al nostre país. Han de presentar IRPF per aquest motiu? Immobles no arrendats Aquests propietaris tributen per l’impost sobre la renda de no residents (IRNR), no per l’IRPF. Si es tracta de persones físiques i l’immoble no es troba llogat ni […]