CANVIS EN L’EXEMPCIÓ PER DOBLE IMPOSICIÓ

A partir de 2021, l’exempció sobre els dividends o plusvàlues procedents de participacions només arribarà al 95 % de la quantitat.

Fins a l’exercici passat, si una empresa tenia participacions en altres societats i les transmetia —o bé si n’obtenia dividends—, no havia de tributar a l’impost sobre societats per les rendes obtingudes (sempre que, tret d’algunes excepcions, ostentés una participació igual o superior al 5 %).

Doncs bé, els pressupostos generals de l’Estat per a 2021 han limitat l’exempció. A partir d’ara, i en general, aquesta exempció només és aplicable sobre un 95 % dels dividends o plusvàlues obtinguts, per la qual cosa l’empresa receptora haurà de tributar pel 5 % restant.

Aquest canvi suposa, a la pràctica, una tributació efectiva per a aquest tipus de rendes d’un 1,25 % [25 % x (100 % – 95 %)].

Aquest cost pot ser superior quan la matriu tingui participacions en cadena (és a dir, grups d’empreses en les qualsles filials tinguin, al seu torn, participacions en altres societats, i així successivament en diversos nivells). En aquests casos pot ser recomanable abordar una reestructuració del grup —reduint el nombre de nivells de filials—per a reduir al màxim l’impacte d’aquest canvi en la normativa de l’impost sobre societats.