Des de l’11 de juliol de 2021, la manera de valorar els béns a l’efecte de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP) i de l’impost sobre successions i donacions (ISD) ha canviat.

Com a norma general, ara la base imposable serà el valor més gran entre els següents:

  • El valor de mercat, és a dir, el preu més probable pel qual es podria vendre, entre parts independents, un bé lliure de càrregues.
  • El valor declarat (en cas d’ITP i ISD) o el preu pactat (en cas d’ITP).

En el cas dels immobles, s’introdueix el «valor de referència» com a manera de determinar el valor de mercat. Aquest valor de referència serà calculat cada any per la Direcció General del Cadastre a partir de les compravendes d’immobles dutes a terme davant de fedatari públic.

A finals de 2021 es publicaran els valors de referència aplicables el 2022. En el que queda de 2021 encara no existiran valors de referència, per la qual cosa s’ha establert que, en les transmissions d’immobles dutes a terme entre l’11 de juliol i el 31 de desembre de 2021, al calcular-ne la base imposable s’haurà de prendre el valor més gran entre el de mercat i el declarat o la contraprestació pactada.

En tot cas, els contribuents podran impugnar els valors de referència després de liquidar l’ITP o l’ISD que recaigui sobre la compravenda o la transmissió per herència o donació.