Recentment s’han introduït canvis en la composició de la llista de morosos tributaris que es publica cada any.

Des de 2015, cada any es fa pública la denominada llista de morosos. Doncs bé, s’hi han introduït les modificacions següents:

  • Es redueix a 600.000 euros l’import de deute tributari a partir del qual es produeix la inclusió (abans era d’un milió).
  • A partir d’ara, s’inclouran no només els deutors principals, sinó també els responsables solidaris.
  • S’inclouran tots aquells deutes o sancions l’import dels quals no s’hagi satisfet dins del termini original d’ingrés en període voluntari (això no afecta els deutes i sancions tributàries que es trobin ajornades o suspeses).

Amb la finalitat de fomentar el pagament dels deutes, a partir d’ara s’evitarà la inclusió en la llista si, després de rebre la proposta d’inclusió, es satisfà la totalitat dels deutes abans que finalitzi el termini per a formular al·legacions.